Sunday, December 3, 2017

The feet of the devotees are Sethu (Rameshwaram).

Nama Article 8th November 2017


Sri Sri Krishna Premi Swamigal - Vaishnava Samhita

Adishankara Charithram Vol. I, Book 1 , Chapter 5. Shloka 3

 

Bhaktanam Charanau Setuh Shrirangam Hrudayam Tatha

Varanasi Mukhanchaivam Shiro Badarikashramah

 

The feet of the devotees are Sethu (Rameshwaram). Their heart is Shrirangam, their face is Kashi (Varanasi) and their head is Badarikashramam.


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare 

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare 


No comments: