Sunday, December 27, 2015

நாமகீர்தனத்திற்கு ஏங்கி வந்தாயோ, பீமா நதிக்கரைத் தேடி வந்தாயோ

Nama Article 27th December 2015


Sri Sri Muralidhara Swamiji's Kirtan


ராகம் – செஞ்சுருட்டி


நிஜ வைகுண்டத்தை விட்டு பூ வைகுண்டம் வந்த

காரணமென்னவோ விட்டலா


பக்தர்கள் எங்களுக்கோ வைகுண்டம் வர ஆசை

பகவான் உனக்கோ பூமிக்கு வர ஆசை


நாமகீர்தனத்திற்கு ஏங்கி வந்தாயோ

பீமா நதிக்கரைத் தேடி வந்தாயோ

ராமாவையும் கூட நீ அழைத்து வந்தாயோ

உமாபதி அம்சமாய் தோன்றி நின்றாயோ


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

--------------------------------------------------------

http://namadwaar.org/home.php

--------------------------------------------------------

For more Namakirtan articles please visit http://guruandnamakirtan.blogspot.com/Monday, December 14, 2015

Yet you behave as a friend of the soul of those who worship you by Chanting your Divine Names

Nama Article 14th December 2015


Srimad Bhagavatham 12:8:40


किं वर्णये तव विभो यद्-उदीरितोऽसुः

संस्पन्दते तम् अनु वाङ्-मन-इन्द्रियाणि

स्पन्दन्ति वै तनु-भृताम् अज-शर्वयोश् च

स्वस्याप्य् अथापि भजताम् असि भाव-बन्धुः


Markandeya says, O Lord! How can I extol you? For, propelled by You (alone) function the vital air and following it the speech, mind, and Indriyas (the sense of perception and the organs of actions) not only for embodied beings but even for Brahma and Lord Siva.

Yet you behave as a friend of the soul of those who worship you by Chanting your Divine Names.


Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji


All that I know is simply to call out Your Divine Names and shed tears


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


Sunday, December 13, 2015

ராம ராம என்று சொன்னால் காமம் போகுமே கோபால் கோபால் என்று சொன்னால் கோபம் போகுமே

Nama Article 13th December 2015


Sri Sri Muralidhara Swamiji's Kirtan


ஸிந்துபைரவி

ராம ராம என்று சொன்னால் காமம் போகுமே

கோபால் கோபால் என்று சொன்னால் கோபம் போகுமே


நாரணன் நாரணன் என்று சொன்னால் நாவினிக்குமே

கோவிந்த கோவிந்த என்று சொன்னால் பந்தம் போகுமே


முகுந்த முகுந்த என்று சொன்னால் முக்தி நல்குமே

மாதவ மாதவ என்று சொன்னால் மாதவமாகுமே


கேஸவ கேஸவ என்று சொன்னால் ஆசை போகுமே

வாமன வாமன என்று சொன்னால் பொறாமை போகுமே


ஸ்ரீதர ஸ்ரீதர என்று சொன்னால் சீரும் பெருகுமே

மதுஸூதன மதுஸூதன என்று சொன்னால் போதை நல்குமே


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


Saturday, December 12, 2015

He lived very peacefully on the bank of the Yamuna incessantly engaged in chanting the Divine Names and singing the glories of Lord Krishna.

Nama Article 12th December 2015


Sri Sri Krishna Premi Swamigal


Vaishnava Samhita

Bhagavadrasika Charitam. Vol II Book V Chp 19 Shloka 24 - 26


तदा नरहरिश्चायमुत्थाय भवसागरात्

लोकवेदभयातीतो बृन्दावनमुपाययौ

सञ्चरन् यमुनातीरे चिन्तयन् श्यामसुन्दरम्

सन्ततं कीर्तयन् कृष्णं चकार सुखजीवनम्

अन्यत्र श्रीवनाद्भक्तः पुनारावर्तते न च

कृष्णमेव सदा ध्यायन्न सस्मार जगत्रयम्


That moment Narahari emerged from the ocean of samsara into which he had fallen. Giving up all moral fears regarding the stipulations of the Veda, and the social code he reached Shri Brindavan. He lived very peacefully on the bank of the Yamuna incessantly engaged in chanting the Divine Names and singing the glories of Lord Krishna. He did not move out of Brindavan to visit any other place. Oblivious of all the three worlds he was engrossed in ceaseless meditation of Shri Krishna


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


Thursday, December 10, 2015

சொல்லித்தான் பாரேன் ஹரி நாமத்தை அது அள்ளித்தரும் அருளை

Nama Article 10th December 2015


Sri Sri Muralidhara Swamiji's Kirtan


ராகம்: ஆபேரி                                     தாளம்: ஆதி


சொல்லித்தான் பாரேன் ஹரி நாமத்தை

அது அள்ளித்தரும் அருளைபள்ளியில் ஓதி வந்த சிறுவனை

பாகவத அரசனாக முடிசூட்டியது


ஆனைக்கும் அன்று துணையாக வந்தது

மனை தோறும் ஒலிக்க மங்களம் தருவது


வினைகளையெல்லாம் வேரறுக்க வல்லது

நினைத்த மாத்திரத்தில் துணையாக வருவது


ராகம்: கரஹரப்ரியா


நாமம் சொல்லுவோம் வாரீர் - சதா ஹரி

நாமம் சொல்லுவோம் வாரீர்                        

ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே

ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே


நாமம் சொல்ல சொல்ல பாவம் பறந்திடும்

நாமம் சொல்ல சொல்ல புண்யம் சேர்ந்திடும்  (ஹரே ..)


நாமம் சொல்ல சொல்ல துன்பம் விலகிடும்

நாமம் சொல்ல சொல்ல இன்பம் பெருகிடும்  (ஹரே ..)


நாமம் சொல்ல சொல்ல கவலை கலைந்திடும்

நாமம் சொல்ல சொல்ல அமைதி நிலைத்திடும் (ஹரே ..)


நாமம் சொல்ல சொல்ல வாசனை அழிந்திடும்

நாமம் சொல்ல சொல்ல பிறவிகள் குறைந்திடும் (ஹரே ..)


நாமம் சொல்ல சொல்ல மனது ஒருமுகமாகும்

நாமம் சொல்ல சொல்ல அறிவு கூர்மையாகும்  (ஹரே ..)


நாமம் சொல்ல சொல்ல ஆபத்துகள் அகன்றிடும்

நாமம் சொல்ல சொல்ல விபத்துகள் விலகிடும்  (ஹரே ..)


நாமம் சொல்ல சொல்ல பக்தி விரக்தி வளர்ந்திடும்

நாமம் சொல்ல சொல்ல ஞானம் உதித்திடும்    (ஹரே ..) 


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


Wednesday, December 9, 2015

Remembrance and effort are the two fundamental things necessary for gaining anything. The same holds good in the spiritual field.

Nama Article 9th December 2015


Swami Papa Ramdas

Some aspirants think that the vision of God with form is the end of all Sadhana. Others think that unless and until they see God everywhere, live, move and have their being in God, without any break whatsoever, they have not attained the highest.


You should first know clearly what God-realization is and then how it is to be attained. Experience in the world shows that when you want to gain any object, you have to strive hard and work properly till you get it. As you are striving to achieve your object, your thoughts will be naturally dwelling constantly on what you want to achieve. Thus remembrance and effort are the two fundamental things necessary for gaining anything. The same holds good in the spiritual field. To attain God-realization, constant remembrance of God as well as proper Sadhana is necessary.


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


Monday, December 7, 2015

அன்று நீ விபவம், ஆனால் என்றும் உன் நாமம் அபயம். நாமம் சொல்கின்றோம்; இல்லை; நாமம் சொல்லி கதறுகின்றோம். கதியில்லை, மதிகெட்ட எங்களுக்கு ஒரு விதி செய்து அருளினால் எங்கள் மருள் போகும்.

Nama Article 7th December 2015

Source: http://www.namadwaar.org/articles/AnEarnestPrayer.html

Chennai has been submerged in the floods owing to the incessant rains that poured in the last few days. Here is an earnest prayer unto the Almighty, our Protector and Savior...


HH Maharanyam Sri Sri Muralidhara Swamiji

அன்று தேவர்கோன் கர்வத்தை அடக்க வேள்வியை நிறுத்தியதால் ஏமாற்றம் அடைந்ததோடு அல்லாமல் தன் நிலை தடுமாறியதால் வெகுளியால் கோகுலத்தை அழித்தான். தட்டு தடுமாறிய கோகுலவாஸிகளும் ஆவினமும் அரணமாய் நின் திருவடியில் தஞ்சம் புகுந்தனர். நொடியும் தாமதியாமல் குன்றெடுத்து கோகுலம் காத்தாய். இன்று யார் கர்வத்தை அடக்க இந்த லீலையை செய்கின்றாய்?

எங்களிடம்தான் கர்வம் தலைதூக்கியுள்ளது என்பதில் எனக்கு ஐயம் இல்லை, நியாயமே ஆகும். என்ன கர்வம் என்று என் வாயால் சொல்லத்தான் வேண்டும். சொல்லித் தெரிய வேண்டிய அவசியம் உனக்கில்லை என்ற போதிலும் அறிவால் ஆகாதது இல்லை என்ற புல்லறிவால் இறுமாந்திருந்தேன்; பட்டதுயரத்தால் நல்லறிவு வந்தது.

அன்று நீ விபவம், ஆனால் என்றும் உன் நாமம் அபயம். நாமம் சொல்கின்றோம்; இல்லை; நாமம் சொல்லி கதறுகின்றோம். கதியில்லை, மதிகெட்ட எங்களுக்கு ஒரு விதி செய்து அருளினால் எங்கள் மருள் போகும்.


பார்த்தன் ஜயத்ரதன் விஷயமாக செய்த சபதத்தை நிறைவேற்ற சக்ராயுதத்தால் இருளை விலக்கி ஆதித்யனை காண்பித்தாய். அதுபோல் ஆதித்யனை நிரந்தரமாக ஆகாயத்தில் நிறுத்தி மேகங்களை இப்போது விரட்டிவிடு. தேவையானபோது தானே வரட்டும். அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சாகுமாம், விருந்தும் கசக்கும், உறவும் பிணக்கி கொள்ளுமாம். தேவையான காலம் அளவோடு பூமியில் தங்கி எங்களுக்கு அருள்பாலிக்கட்டும். நாங்களும் வரவேற்கின்றோம், மகிழ்கின்றோம், உறவாடுகின்றோம், பயனடைவோம்.


அன்று ராமாவதாரத்தில் ராவணனை பார்த்து இன்று போய் நாளை வா என்றாய். இப்போழுது வருணனை பார்த்து, "இன்றே போய் அப்புறமாக வா" என்று ஆணையிடு. வீடு இழந்தார்கள், உடமைகளை இழந்தார்கள், உறவினர்களை இழந்தார்கள், அஞ்சி கதிகலங்கி நிற்கின்றார்கள். எங்கும் அச்சம், ஏன் என்றால் மிச்சம் ஒன்றும் இல்லை.


அபயம் கொடு; ஆறுதல் கொடு; மனதில் உறுதி கொடு; நிதி கொடு; நல்லறிவு கொடு; விதிக்கும் விதி செய்யும் வித்தகனே உன் கழல்கள் போற்றி.


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


Friday, November 27, 2015

He alone can know His ways who constantly Chanting His Divine Names with devotion

Nama Article 27th November 2015


Srimad Bhagavatham 1:3:38

स वेद धातुः पदवीं परस्य

दुरन्त-वीर्यस्य रथाङ्ग-पाणेः

योऽमायया सन्ततयानुवृत्त्या

भजेत तत्-पाद-सरोज-गन्धम्


The power of the Lord who wields the discus in His hand is infinite; though the Maker of this world, He remains ever beyond it.


He alone can know His ways who inhales the fragrance of His Lotus-feet through constantly Chanting His Divine Names with devotion.


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


Thursday, November 26, 2015

The Name is the link between the devotee and God.

Nama Article 26th November 2015


Swami Papa Ramdas


All Sadhana is for keeping remembrance of God unbroken. Remembrance is Darshan. The easiest way is to take the Name of God constantly. The Name is the link between the devotee and God. It brings the devotee face to face with Him and enables him to realize oneness with Him. Namasmaran is capable of granting the universal vision by which one sees everything as God. When you take the Name, you are taking the Name of the Lord who dwells in your own heart.


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


Wednesday, November 25, 2015

Oh! You are highly blessed! Constantly worship him by Chanting His names, full of ceaseless devotion.

Nama Article 25th November 2015


Srimad Bhagavatham 12:12:55

यूयं द्विजाग्र्या बत भूरि-भागा

यच् छश्वद् आत्मन्य् अखिलात्म-भूतम्

नारायणं देवम् अदेवम् ईशम्

अजस्र-भावा भजताविवेश्य


Oh! You are highly blessed, O Jewels among the twice born! in that, having installed in your mind Lord Narayana, who is adored of all, and has no other object of adoration, and who is the Inner Controller of all, constantly worship him by Chanting His names, full of ceaseless devotion.

Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

Essence of Gita - मामेकं शरणं व्रज

The easiest way to surrender is to chant the Mahamantra. Continuously chant the Mahamantra and eventually, you will attain the state of surrender. – Sri Sri Muralidhara Swamiji

Saranagati-ceaseless chanting of the Name and self-surrender-indicate one and the same state – Swami Papa Ramdas

Chanting the Name is surrender; Chanting the Name is samadhi; Chanting the Name is prayer; There is no need to pray separately – Bhagawan Yogiramsurat Kumar

After such surrender the name of God is constantly with the man – Ramana Maharishi

Is it enough if I do not try to assimilate Rama's qualities but just surrender to Him?

Complete surrender is another name for jnana or liberation – Ramana Maharishi

திருமாலுக்கு அடிமை செய் - From Auvaiyar's Aaththichudi (Tamil: ஆத்திசூடி - ஒளவையார்)


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


Meditation of God’s form and recital of God’s names will easily infuse divine powers in man.

Nama Article 24th November 2015


BHAGAVATHA DHARMAM - First Skandham - Swami Abhedananda


Meditation of God's form and recital of God's names will easily infuse divine powers in man.


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


Saturday, November 21, 2015

Sarvothamam Hari Bhajanam

Nama Article 21st November 2015

மஹாரண்யம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளீதர ஸ்வாமிஜி :

தெய்வீக செயல்பாடாக இருந்தாலும், உலகியல் செயல்பாடாக இருந்தாலும், அந்த வேலையைச் செய்ய ஆரம்பிப்பதற்கு முன், அதைப்பற்றிய மேன்மைகளையும் பெருமைகளையும் ஆக்க பூர்வமாக சிந்தித்து அதை நேசிக்க கற்றுக்கொண்டு, பிறகு செய்ய ஆரம்பித்தால், அந்த செயலே ஆனந்தமாக அமையும்


HH Maharanyam Sri Sri Muralidhara Swamiji

Before we venture into any task - be it worldly or divine, we should first think constructively about its greatness and learn to love it.  Then that task itself becomes a source of joy.


Sarvothamam Hari Bhajanam

ராகம் : கமாஸ்

பல்லவி


ஸர்வோத்தமம் ஹரிபஜனம்

ரகோத்தம குணபஜனம் - ஸர்வோத்தமம்


அனுபல்லவி

திக்தேசகால நிரபேக்ஷம்

திக்வாஸஸ - ஸனகாத்யபரோக்ஷம்- ஸர்வோத்தமம்


சரணம்

வேதசாஸ்திர - ஸர்வ - ஸம்மதம்

விதிஸுதநாரத - ஸ்தாபிதமதம்

அதிஸுலபம் ஆனந்தப்ரதம்

கர்தும் அகர்தும் அன்யதாகர்தும் ஸமர்த்தம் - ஸர்வோத்தமம்


பூர்விகல்யாணி:

ராம நாமம் சொல்லி பழகு

ஆனந்தத்தை அள்ளி பருகு

நாணமின்றி சொல்லி பழகு

நாவே இது உனக்கழகு

ஆக்கைவிடும்முன்னே இதை பாடி பழகு


Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

Having compassion of the Lord as the foundation, the one which has no rules, the one which can eradicate the force of Kali, Namakirtanam is the only resort.

Chanting the Name of the Lord is the easiest and surest path as there is no scope for any negative effects

Whether your interest be in Yoga, Meditation or Vedanta, chanting Mahamantra for some time will purify your mind and enable you to proceed in your own path comfortably

Incapability is the qualification! You should realize that you are incapable (of treading any spiritual path). AND, THAT IS THE ONLY QUALIFICATION REQUIRED.

The only solution is 'TO SING THE NAME OF GOVINDA'.......

When there is a heavy rain, every one catches the viral fever. No one is spared. Isn't it?. In the same way, this is Kali Yuga…………

Why is life so complicated? Why is there so much confusion in life? Can't it be all simple? - Simplest and the most straightforward path FOR ALL

On this earth you chant My Divine Name incessantly and make others also do the same thing. Sri Sri Anna

Hence on daily basis we can try whether we can think only about God 's name before we go for a sleep – Mahaperiyava

All I know is Ram Nam - Yogiramsuratkumar

Divine Names' are not mere names - Bhagavan Nama Bodhendral

Essence of Gita - मामेकं शरणं व्रज - The easiest way to surrender is to chant the Mahamantra. Continuously chant the Mahamantra and eventually, you will attain the state of surrender. - Bhagavad Gita – Bhagavad Gita

Of all religious practices, japa (repetition of divine name) is said to be the supreme practice - Adi Shankara

The ONLY religion for this age - The Gospel of Sri Ramakrishna

The oral repetition of the Name leads one to mental repetition which finally resolves itself into the eternal vibration. The mind or the mouth cannot act without the Self - Sri Ramana Maharishi

Though I preach about different paths, the path I follow is that of Bhakti Marga i.e chanting of Lord's name.

Jnanadev says: Chant Hari's name; The Lord will then become your slave,

With those who have no mantra, even if they have a strong habit of meditation or concentration, something around them remains hazy and vague - Mother (Sri Aurobindo Ashram)

Wherever His name is spoken, that very place is holy. How much more so is the man who speaks His name, - Complete Works of Swami Vivekananda

Vibrations resulting from devotional singing lead to the contact of the Cosmic Vibration or the Word. - Paramahansa Yogananda

The seed in the form of a mantra will be made to sprout when provided with the necessary nourishment in the form of satsang - Anandamayi Ma

O, great is the Power of the Word,

But few there be that know it. - Guru Nanak

To take Sri Krishna's name is the one supreme duty and aim of life - Pagal Harnath

I will never forget the sacred name of our Lord - Saint Ramalinga Vallalar

பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்யும் நலம்தரும் சொல்லை நான்கண்டு கொண்டேன் – Azhwars

வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொரு ளாவது நாதன் நாமம் நமச்சி வாயவே - Nayanmars

People despise this Kali Yuga. This is a mistake for in Kali Yuga you can attain God-realisation easily, you do not have to do hard tapas (austerities) – Swami Sivananda


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


Keep saying Govinda! Govinda! Only the Name of the Lord will save you and not this grammar

Nama Article 20th November 2015


Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji on 17th November, 2002


Adi Sankara sings, 'Bhaja Govindam Bhaja Govindam Bhaja Govindam, moodamate!' - Sing/Chant 'Govinda', Oh! foolish mind!


Once Sankara found an old man on the banks of the Ganges trying to learn some sutras in grammar in Sanskrit. Sankara wondered, 'He appears to be around ninety years old. Death can strike him any moment. Why is he trying to learn grammar at this juncture of his life? Of what use is this to him? What is he going to attain through this?' and questioned him about it. The old man explained, "The king has announced a gift of a golden shawl to one who can recite this. I am learning this so that I can get the golden shawl."


Sankara thought, "Should he not sing the praises of Tirumãl (Lord Vishnu) and attain a birthless state? When the 'prãna' (life force) leaves his body will this grammar save him? Is it this grammar that will save him at the time of his death?"


A man may be holding a high office. A man may be very wealthy. A man may be highly learned. But, when he dies none would speak of him as 'the collector' if he had held that high office but pointing to his body only refer to it as 'the dead body'. The respect that he had received when holding the high office holds no more. He is referred to merely as 'the dead body'.


It was at this time that Sankara wrote the lyric,

'Bhaja govindam bhaja govindam

Bhaja govindam moodamate!

Samprãpte sannihite kale

Nahi nahi rakshati dukrn karane!'


Sankara pointed out to him that at that age when death was so close at hand it was only the Lord's Name that would support him and not some Sanskrit grammar and advised him to take up the chanting of the Lord's Name. 'Keep saying Govinda! Govinda! Only the Name of the Lord will save you and not this grammar; 'nahi nahi rakshati dukrn karanae' - This grammar will not save you.'


Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

'Bhaja Govindam! Bhaja Govindam! Bhaja Govindam moodamate!' -- 'Oh! Fool! Why do you struggle with the study of the Shãstrãs? Chant the Name of Govinda!' said Sankara.

The sufferings, as per our scriptures, are three-fold – Due to mind / body, due to other embodied beings, due to natural calamities.

One thing can be said for certain. God is perfect. An imperfection cannot come from the perfect.

Likewise, to pacify God, all that is needed of us is Maha Mantra Kirtan

Thus the calamities of the world are seen as a means for self-improvement.

Glory unto thee….Oh! Mind! I salute thy unmatched courage!

One thing can be said for certain. God is perfect. An imperfection cannot come from the perfect.

Everything in our life is predetermined. All we have to do is to turn and fix our mind on Him! 


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare