Friday, September 29, 2017

அப்படியிருக்க மனசாட்சி உள்ளவன்.............."நாம் மஹாமந்திரம் கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு பிறரையும் செய்ய வைக்க வேண்டியதுதான்" ஆகும்.

Nama Article 29th September 2017


மஹாரண்யம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளீதர ஸ்வாமிஜி

  

ஒருவர் அவருடைய வீட்டில் தங்கியிருக்க அனுமதி கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல், நமக்கு வேண்டிய வசதிகள் அனைத்தும் செய்து கொடுப்பாரானால், மனசாட்சி உள்ளவனுக்கு "இவ்வளவு நமக்கு பார்த்து பார்த்து செய்யும் அவருக்கு, உபயோகமுள்ளபடியாக நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும்" என்று நினைப்பான் அல்லவா!

 

அதுபோல், இந்த உலகமே நமக்கு பகவான் கொடுத்துள்ள வீடு. அதில் நமக்கு வேண்டிய வசதிகளும் செய்து கொடுத்துள்ளான். அப்படியிருக்க மனசாட்சி உள்ளவன், அவன் சந்தோஷப்படும்படியும் அவனுக்கு உபயோகமுள்ளதான, ஒரு காரியம் அவசியம் செய்ய வேண்டுமல்லவா! அது என்னவென்றால், "நாம் மஹாமந்திரம் கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு பிறரையும் செய்ய வைக்க வேண்டியதுதான்" ஆகும்.

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
இதே மார்க்கத்தைப் பின்பற்றி அதன்மூலம் உயர்ந்த நிலையை அடைந்து இன்றைக்கும் வாழ்ந்து வரும் பெரியோர்களைப் பார்க்கும்பொழுதுதான் , மார்க்கத்தில் தவறு இல்லை. தவறு நம்மிடம்தான் உள்ளது என்பது புலனாகும்

Nama Article 28th September 2017


மஹாரண்யம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளீதர ஸ்வாமிஜி

 

தியானம் , நாமஜபம், ஆத்ம விசாரம் போன்ற ஸாதனைகளை பலகாலம் பழகி வந்தும் , இதனால் எந்த வித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லையென்றால் , இவைகள் எல்லாம் வீண். இவைகளால் எந்தப்பலனும் கிடைக்கப்போவதில்லை என்று தோன்றும். 


ஆனால், இதே மார்க்கத்தைப் பின்பற்றி  அதன்மூலம் உயர்ந்த நிலையை அடைந்து இன்றைக்கும் வாழ்ந்து வரும் பெரியோர்களைப் பார்க்கும்பொழுதுதான் , மார்க்கத்தில் தவறு இல்லை. தவறு நம்மிடம்தான் உள்ளது என்பது புலனாகும்.


 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Wednesday, September 27, 2017

Doing all things in His name brings you still in closer communion with him. Every unfavorable circumstance should all the more steel your purpose and strengthen your will.

Nama Article 27th September 2017


Swami Papa Ramdas

 

Prayer is an invaluable means of keeping an intimate contact with Him. Taking His name fills your mind with His remembrance. Doing all things in His name brings you still in closer communion with him. But in all that you do for Him, you ought to be brave.

 

Obstacles should not daunt you. Every unfavorable circumstance should all the more steel your purpose and strengthen your will. You should be calm and determined, for you have to put up a stiff fight with all the subversive forces that seek to keep you in the thralldom of a relative arid ignorant life.

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare HareTherefore, a discerning person should worship Him with exclusive devotion by Chanting His Divine Names

Nama Article 26th September 2017


Srimad Bhagavatham 11:2:37


भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशाद् अपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः

तन्-माययातो बुध आभजेत् तं भक्त्यैकयेशं गुरु-देवतात्मा


He who has turned away from the Lord loses the memory (of his real self), thanks to His Maya, and falls a prey to the erroneous belief that the body is one's own self. He is then seized with fear engendered by identification with the body (which is other than the self). 


Therefore, a discerning person should worship Him with exclusive devotion by Chanting His Divine Names, looking upon his preceptor as the Deity as well as his own self.

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare HareThe mind that listens with love to the Divine Name is at once arrested.

Nama Article 25th September 2017


Swami Papa Ramdas

 

The mind that listens with love to the Divine Name is at once arrested.

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Praying that everybody should live in line with Bhagavatadharma will be the right thing to do.

Nama Article 24th September 2017


HH Maharanyam Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

These days it doesn't rain at all. Everybody prays that it should rain. If we ask why there is no rain, it is said that the reason is that people do not live according to dharma, and hence there is no rain. If that is the case, instead of just praying only for rain, it will be better if we pray for both together -that people should follow dharma as well as that it should rain. 


When we say one should live according to dharma, the question arises as to which dharma we mean? The dharma that is suited for this age is Bhagavatadharma. Praying that everybody should live in line with Bhagavatadharma will be the right thing to do. Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare HareIt is not necessary to live like “Chaintanya Maha Prabhu”. The satisfaction that we have begun to tread the path shown by him is enough.

Nama Article 23rd September 2017


HH Maharanyam Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

It is not necessary to live like "Chaintanya Maha Prabhu". The satisfaction that we have begun to tread the path shown by him is enough.

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare HareWhen our longing to realise Him is intense, He comes to our rescue, without any doubt. He is the friend of the meek.

Nama Article 22nd September 2017


Swami Papa Ramdas

 

The prompter of action is He; the doer also is He. It is He in movement, as also in rest. There is none but He. …God's name is most powerful. It dispels ignorance and gives knowledge. It breaks bondage and brings freedom. It destroys sorrow and yields bliss. The knowledge, freedom and bliss we realise are eternal. God is our father, mother, master, friend and all. …When our longing to realise Him is intense, He comes to our rescue, without any doubt. He is the friend of the meek.

 

Take heart, beloved Ram. It is His will that you are what you are, and where you are. Submit to His will and be peaceful and cheerful.


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hareஅப்படியே நம் மனமும் மஹாமந்திரம் மட்டும் தாங்கி இருக்கட்டும். வேறு ஒன்றும் அதற்கு தெரிய வேண்டாம்.

Nama Article 21st September 2017


மஹாரண்யம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளீதர ஸ்வாமிஜி

 

குரு துரோணரின் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு அர்ஜுனன் தனது இலக்கான பறவை மேல் மட்டும் குறியாய் இருந்தான். அவனுக்கு வேறு எதுவும் அப்பொழுது தெரியவில்லை.  அப்படியே நம் மனமும் மஹாமந்திரம் மட்டும் தாங்கி இருக்கட்டும். வேறு ஒன்றும் அதற்கு தெரிய வேண்டாம்.


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


Tuesday, September 19, 2017

Do 'Karma'(work) as 'Karma (work) but keep heart and soul on Krishna's feet.

Nama Article 20th September 2017

Source: Pagal Harnath letters


Do 'Karma'(work) as 'Karma (work) but keep heart and soul on Krishna's feet. Do not forget Krishna and Krishna's Name. By Krishna's will, everything is coming into being and passing away, why so much fear? Make Krishna's Name all the strength of your life.Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare 

Monday, September 18, 2017

So, if we want to concentrate our mind on God, we have to give Him a name and a form

Nama Article 19th September 2017


Swami Papa Ramdas

 

"Man cannot conceive of God, who is infinite and eternal. God is beyond name and form. The instrument, which we have to make use of, in trying to comprehend Him, is the mind. And the mind can think only in terms of name and form. So, if we want to concentrate our mind on God, we have to give Him a name and a form."


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare 

Sunday, September 17, 2017

Nama Article 18th September 2017

Nama Article 18th September 2017

Source: Madhuramuali - Answers and Beyond

On a blessed, beautiful evening, in the serene precincts of Madhura Puri Ashram, Sri Sri Swamiji was singing the Mahamantra Kirtan in his sweetest voice. Some of the devotees gathered there sat around him and repeated the Kirtan. At that time, a young man walked in , his forehead smeared with holy ashes. He came near Swamiji and asked , " Swamiji, God is known by so many different names and his incarnations are also infinite but you are singing only the names of Rama and Krishna". Obviously he was referring to the chanting of Mahamantra. "Why is that so, Swamiji"? Sri Sri Swamiji looked at the young man for a long moment and asked him, " What else do you want me to do?". The man replied, "Why don't you repeat the holy name of Lord Shiva instead"? Sri Swamiji replied, ' By all means, young man" and started chanting, "Shiva,Shiva,Shiva. A devotee who was listening to this conversation came up to Swamiji and asked, " Swamiji, I have a doubt, Our Itihaasas and Puranas have mentioned the power of "Ashtakshari Mantra" repeatedly. Why not chant the name of Lord of Vaikunta then"?. Sri Swamiji replied immediately, " Why not? Let's chant the Ashtakshari and started chanting " Narayana, Narayana, Narayana".


Another person sitting nearby and witnessing the entire exchange came up to Sri Swamiji, confusion writ on his face." Does it mean that DEVI is a lesser God and not to be worshipped? "Can't we not chant her name"? Sri Swamiji replied calmly, " Indeed, yes, we can chant and started chanting "Shakti,Shakti, Shakti" Now there was no end to the confusion of these three people. One of them asked Swamiji, " How can we accept this? How can a name of the God indicate a particular religion or form?? Is HE not common to everybody? Then does not that mean that we can all chant any name we like"? Sri Swamiji replied in his inimitable style. " Yes, Certainly, each name is unique and chanting of each name has its own merits." He went on to elucidate further, " While any name of the God is suitable, Is it not better if we chant a name prescribed in the Vedas ? Moreover, it propitiates not only Rama and Krishna, but one's Ishta Devata also!" Can there be a better name to chant then?" Swamiji asked with a smile. Sri Swamiji continued, " That is why, I chant this Mahamantra without any prejudice. The Mahamatra is prescribed by the Vedas too". The chant of Mahamatra Kirtan in Sri Swamiji's majestic voice soon filled the Madhura Puri Ashram, "Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare!!


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare


One should allocate minimum time for the most necessary worldly matters and be engaged in japa and dhyana at all other times

Nama Article 17th September 2017


Source: Madhuramurali - September 2017 

HH Maharanyam Sri Sri Muralidhara Swamiji
 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

--------------------------------------------------------

http://namadwaar.org/home.php

--------------------------------------------------------

For more Namakirtan articles please visit http://guruandnamakirtan.blogspot.com/ 

Devotion with only pure love for the Lord, devoid of any reason or inner motive is called Prema Bhakthi

Nama Article 16th September 2017


Source: Madhuramurali - August 2017 

HH Maharanyam Sri Sri Muralidhara Swamiji
Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

--------------------------------------------------------

http://namadwaar.org/home.php

--------------------------------------------------------

For more Namakirtan articles please visit http://guruandnamakirtan.blogspot.com/ 


Saturday, September 2, 2017

O Mind! Drink the divine medicine Krishna

Nama Article 2nd September 2017


Mukunda mala


व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्यौषधम्

दैत्येन्द्रार्तिहरौषधं त्रिजगतां सञ्जीवनैकौषधम् ।

भक्तात्यन्तहितौषधं भवभयप्रध्वंसनैकौषधं

श्रेयप्राप्तिकरौषधं पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम्॥


O Mind! Drink the divine medicine Krishna

which removes all delusions,

which inspires the minds of sages,

which saves Prahlada from all his trials and tribulations,

which gives life to the three worlds,

which does immense good to the devotees and

which is the only remedy to ward off the fear of samsara


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare