Wednesday, May 26, 2010

Guru’s Word is the root of Mantra

Source : GURUGITA - श्रीगुरुगीता 
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् ।    
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ।।

 

Dhyana Moolam Guru Murti

Puja Moolam Gurur Padam,

Mantra Moolam Gurur Vakyam,

Moksha Moolam Guru Kripa

 

The Guru's form is the root of Meditation;

the Guru's Feet are the root of Worship;

the Guru's Word is the root of Mantra;

the Guru's Grace is the root of Liberation.

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

No comments: